ساخت زمین تنیس خاکی

 

آدرس : 
مساحت : 18X36 – یک زمین تنیس
کارفرما : 
مجری : تنیس شاپ
مدت اجرا : 20 روز