وزن راکت تنیس:

وزن

عامل موثر در احساسی که راکت هنگام به دست گرفتن و زدن ضربه در زمین تنیس به شما میدهد ؛ راکت با وزن بالاتر در شرایطی برابر دارای ضربه ی قدرتمند تر ،ایستایی بهتر و انتقال شوک کمتر است و در نقطه ی مقابل راکت سبکتر را میتوان سریع تر حرکت داد و راحتی و سازش بیشتری با شما خواهد داشت .

به طور کلی برای بازیکنان آماتوری که میخواهند تنیس را شروع کنند راکت هایی با وزن کمتر از ۲۸۰ گرم توصیه میشود و هر چه وزن راکت بیشتر شود به مراتب مهارتی بیشتری برای حرکت دادن و انجام مانور با راکت نیاز خواهید داشت.