واژه MP مخفف Mid Plus است که به راکت هایی با اندازه صفحه بین  ۹۵ تا ۱۰۲ گفته میشود. این دسته از راکت ها با وزن حدود ۳۰۰ گرم و بالانس سر سبک ( با توجه به سطح توانایی اجرای صحیح تکنیک ضربه بازیکن) می توانند چرخش و قدرت کافی در هر ضربه را ایجاد کنند. پیش فرض این راکت ها بر این حقیقت بنا شده که بازیکن می تواند Back Swing  و Follow Throgh را در ضربه خود نسبتا به درستی اجرا کند.
 ما این دسته از راکت ها را برای افراد متوسط و حرفه ای توصیه می کنیم.