امتیاز در یک گیم

 

الف) گیم استاندارد

امتیاز سرویس زننده، اول اعلام مى شود

سیستم امتیاز دهى در یک گیم استاندارد بدین شکل است:

بدون امتیاز  –  هیچ (Love)

امتیاز اول    –   ١۵

امتیاز دوم    –   ٣٠

امتیاز سوم   –   ۴٠

امتیاز چهارم –   گیم

مگر اینکه هر بازیکن/تیم سه امتیاز بگیرد که در اینصورت امتیاز “دیوس” (Deuce) است. در این حالت هر بازیکن/تیم که دو امتیاز پشت سر هم بگیرد، برنده گیم خواهد بود. در امتیاز دیوس، زمانى که بازیکن/تیمى امتیاز اول را مى گیرد، اعلام امتیاز “به نفع” (Advantage) بازیکن/تیم خواهد بود

 

ب) گیم تاى برک

امتیاز ها در یک گیم تاى برک بصورت “صفر”، “یک”، “دو” و … محاسبه مى شود. اولین بازیکن/تیمى که به امتیاز ٧ برسد بشرط آنکه حداقل دو امتیاز با حریف اختلاف داشته باشد برنده گیم و ست خواهد بود

در صورتى که امتیاز دو بازیکن/تیم ۶-۶ شود، بازى تا زمانى که یکى از آنها دو امتیاز با حریف اختلاف پیدا کند ادامه مى یابد

بازیکن/تیمى که نوبت سرویس اوست، در امتیاز اول سرویس مى زند و پس از آن بازیکن/بازیکن تیم مقابل (که نوبت سرویس اوست) دو امتیاز سرویس مى زند و در ادامه، سرویس بصورت دو تا دو تا بین بازیکنان/تیمها (با حفظ نوبت سرویس در بازى دونفره بر همان اساسى که ست را آغاز کردند) زده مى شود.

بازیکن/تیمى که در شروع تاى برک زننده سرویس بود، در اولین گیم ست بعدى دریافت کننده خواهد بود

در سیستم امتیاز دهى “نو اد” (No Ad) پس از امتیاز دیوس، بازیکن یا تیمى که اولین امتیاز را بگیرد برنده گیم خواهد بود. در این شرایط بازیکن/تیم دریافت کننده انتخاب مى کند که از کدام نیمه زمین سرویس زده شود