سفتی قاب راکت تنیس

میزان عکس العمل و تغییر جهتی که یک قاب در زمان تماس با توپ اعمال میکند، مستقیما باعث افزایش قدرت آن میشود. یک راکت با درجه سختیِ بالاتر کمتر تاب ور میدارد، بنابراین انرژی کمتری را از توپ میگیرد.

راکتی که انعطاف پذیری داشته باشد، بیشتر خم میشود و نهایتا اتلاف انرژی بیشتری را در پی دارد. یک عقیده ی غیر علمی رایج که بین بازیکنان وجود دارد این است که گمان میکنند یک راکت انعطاف پذیر، که بیشتر به سمت عقب خم میشود، بنابر اصل و اثر منجنیقی، قدرت بیشتری را به توپ بازمیگرداند.

مدت زمان ماندن توپ بر روی زهِ راکت پس از برخورد، حدود ۳ تا ۵ هزارمِ ثانیه است، خیلی کوتاه تر از آنکه یک قاب بتواند ترتیب اثر دهد و به حالت جدید برسد. نتیجتا، قابِ راکت باعث بازگشت دادنِ انرژی به توپ نمیشود، بلکه انرژی را به خود جذب میکند- کمتر و بیشتر جذب کردنش هم به درجه سختی قاب بستگی دارد.
راکت های سفت تر، خیلی بیشتر باعث تغییر جهت ضربه نمیشوند، و نتیجتا نسبت به راکت های منعطف قدرت کمتری را از توپ هدر میدهند.

اگرچه درجه ی سختی قاب فقط بر روی فاکتور قدرت تاثیر نمیگذارد. کنترل و راحتی هم فاکتور های تاثیر پذیر هستند. اگر بطور کلی بخواهیم صحبت کنیم، راکتی که قدرتِ بیشتری میدهد، کنترل کمتری میدهد. اگرچه این اصل بسیار تحت تاثیر سبک بازی و توانایی هایی بازیکن است.
یک بازیکن پیشرفته و فوق حرفه ای، ممکن است یک راکت منعطف را ترجیح دهد، زیرا او خودش قدرت نوسان و تابِ بالایی دارد و میتواند قدرت بسیاری را به توپ بدهد. شاید راکتهای سخت و سفت برای این نوع از بازیکنان بیش از حد قدرتمدار باشند و در نتیجه باعث شوند ضرباتشان در فاصله ی دورتری فرود بیاید.

برخلاف بازیکنان فوق حرفه ای که با راکت های منعطف راحت تر بودند، بازیکنان آماتور و یا متوسط احتمالا از راکت های سفت و سخت ک قدرت و جهت ضربه را تحت تاثیر قرار نمیدهند استفاده میکنند زیرا با توجه به قدرت کمترشان کنترلش برایشان راحت تر است. این مورد ممکن است به کارِ بازیکنان حرفه ای تر که ضربات و تکان های کوتاه تر و فشرده تر دارند هم بیاید.

بطور قطع، راکت های با درجه سختی بیشتر نسبت به راکت های منعطف تر از راحتی کمتری برخوردار هستند. قابی که درجه سفتی و سختی آن بسیار زیاد است نسبت به قابی که درجه سختی و سفتی آن متوسط است، ضربات و تکان های کمتری را به مچ، آرنج و شانه منتقل میکند.

اندازه گیری فاکتورِ راحت بودن کار سختی است-هر بازیکنی بنا بر تعریف و تصویر خودش شرایط و تعریف مختلفی از شرایط راحت بودن دارد. اگرچه بازیکنانی که از ناحیه ی بازو و یا شانه، مشکلاتی را دارند، از راکت های منعطف تا سختیِ متوسط بهره ی بیشتری میبرند، و باید از بکار گیری راکت هایی با قاب سفت و سخت و یا خیلی سخت پرهیز کنند.

یکی از اثرات کمتر شناخته شده ای که سفتی و سختیِ قاب همراه خود دارد، قدرت چرخش وپیچشی است که میتواند تولید کند. اگر بخواهیم بطور کلی بگوییم، راکت های سفت تر، پشچش و چرخش کمتری را نسبت به راکت های منعطف تر بوجود میاورند، زیرا توپ در مدت زمان کمتری ناحیه ی زهِ راکت را ترک میکند.