” آپدیت های هفتگی رادیو تنیس “

    رادیو تنیس قسمت دوم ( 11/07/96 ) 

 

 

    رادیو تنیس قسمت چهارم ( 24/07/96 ) 

پارت 1

پارت 2

 

 

 

    رادیو تنیس قسمت ششم ( 08/08/96 ) 

 

 

 

    رادیو تنیس قسمت هشتم( 29/08/96 ) 

 

  رادیو تنیس قسمت اول ( 23/06/96 ) 

 

 

 

    رادیو تنیس قسمت سوم ( 17/07/96 ) 

 

 

    رادیو تنیس قسمت پنجم ( 01/08/96 ) 

پارت 1

پارت 2

 

 

    رادیو تنیس قسمت هفتم ( 15/08/96 ) 

 

 

 

    رادیو تنیس قسمت نهم ( 25/10/96 ) 

 

 

———————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————-

” ویژه برنامه ها و مصاحبه های اختصاصی “

 

  گفتگو با معین محمدی

 

 

  گفتگو با امیرحسین بادی