برترین راکت های تنیس سال 1400

این راکت های تنیس با توجه به مجموع امتیازاتی که در سال ۱۴۰۰ از  تعداد سفارش به تنیس شاپ ، بازخورد مثبت بازیکنان و بررسی‌های فنی انجام شده توسط کارشناسان کسب ‌کرده اند ، به عنوان برترین راکت‌های تنیس از نگاه تنیس شاپ انتخاب شده اند