دردنیای تنیس به نتیجه ۶-۰ در یک ست را با اصطلاح بیگل ( Bagel ) یاد میکنند.

به اصطلاح آمیانه به بازیکنی که ست بازی را با نتیجه ۶-۰ پیروز شود ، می گویند بیگل کرده است