راکت تنیس Head

خرید راکت تنیس Head

Instinct

راکت تنیس مدل Instinct S
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Instinct S راکت تنیس INSTINCT S محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.این راکت تنیس یک راکت میان رده از لحاظ وزنی در خانواده INSTINCT می باشد.در این مدل شرکت هد تا جایی که ممکن بود لرزش های راکت را کم کرده است.این راکت...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :595000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Radical 26
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical 26 راکت تنیس RADICAL26 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 9 تا 11 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب و تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :225000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Radical 25
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical 25 راکت تنیس RADICAL25 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 8 تا 10 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب و تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :185000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Radical 23
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical 23 راکت تنیس RADICAL23 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 6 تا 8 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب و تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :155000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Radical 21
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical 21 راکت تنیس RADICAL21 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 4 تا 6 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب و تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :135000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Maria 21
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Maria 21 راکت تنیس MARIA21 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 4 تا 6 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب و تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :115000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Maria 23
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Maria 23 راکت تنیس MARIA23 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 6 تا 8 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب و تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :125000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Maria 25
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Maria 25 راکت تنیس MARIA25 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 8 تا 10سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :135000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Novak 21
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Novak 21 راکت تنیس NOVAK21 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 4 تا 6سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :115000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Novak 23
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Novak 23 راکت تنیس NOVAK 23 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 6 تا 8 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب و تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :125000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Junior

راکت تنیس مدل Speed 23
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed 23 راکت تنیس SPEED23 محصول شرکت هد(HEAD)می باشد.این راکت تنیس با وزن سبک و صفحه مناسب استفاده آن را برای سنین 6 تا 8 سال بسیار مناسب ساخته است.این راکت تنیس در هنگام ضربه احساس بسیار خوب...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :165000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Prestige

راکت تنیس مدل Prestige Rev Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Prestige Rev Pro راکت تنیس PRESTIGE REV PRO محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.این راکت از لحاظ وزنی سبک ترین راکت از خانواده PRESTIGE است.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد.تکنول
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :695000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Prestige

راکت تنیس مدل Prestige MP
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Prestige MP راکت تنیس PRESTIGE mp محصول سال 2017 شرکت هد (HEAD)می باشد.این راکت از لحاظ وزنی در سطح بالا رده از خانواده PRESTIGE قرار میگیرد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد.
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :850000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Radical

راکت تنیس مدل Radical Rev pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical Rev pro راکت تنیس RADICAL REV PRO محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت پایین رده در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :725000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Radical

راکت تنیس مدل Radical Lite
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical Lite راکت تنیس RADICAL LITE محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت میان رده در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :695000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Radical

راکت تنیس مدل Radical MP
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical MP راکت تنیس RADICAL MP محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت میان رده در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :795000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Radical

راکت تنیس مدل Radical Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical Pro راکت تنیس RADICAL PRO محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس سنگین ترین راکت در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :825000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Radical

راکت تنیس مدل Radical S
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Radical S راکت تنیس RADICAL S محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت میان رده در خانواده RADICAL می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :725000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Speed

راکت تنیس مدل Speed S
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed S راکت تنیس SPEED S محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت سبک در خانواده SPEED می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد.تکنولوژی که به...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :750000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Speed

راکت تنیس مدل Speed MP A
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed MP A احساس خوب در هنگام ضربه و همچنین سرعت و قدرت کنترل بالا از مشخصات بارز این راکت می باشد . مناسب برای بازیکنان متوسط و حرفه ای.دارای دو الگوی زه 16*19 و 16*16 و قابلیت تغییر الگوی زه به واسطه پین اضافه
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :795000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Speed

راکت تنیس مدل Speed MP Ltd
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed MP Ltd راکت تنیس SPEED MP LTD محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت میان رده در خانواده SPEED می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :850000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Speed

راکت تنیس مدل Speed Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed Pro راکت تنیس SPEED PRO محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس سنگین ترین در خانواده SPEED می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد.تکنولوژی که به...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :850000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Speed

راکت تنیس مدل Speed Rev Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Speed Rev Pro راکت تنیس SPEED REV PRO محصول شرکت هد (HEAD)می باشد.از لحاظ وزنی این راکت تنیس یک راکت سبک در خانواده SPEED می باشد.این راکت تنیس از آخرین تکنولوژی کمپانی هد یعنی GRAPHENE XT بهره می برد.تکنولوژی...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :695000 تومان
خرید راکت تنیس Head

Speed

راکت تنیس مدل Touch Speed Pro
خرید راکت تنیس
خرید راکت تنیس Head مدل Touch Speed Pro راکت تنیس speed ۲۰۱۷ با وزن ۳۱۰ گرم و تکنولوژی Graphene touch و ساختار ۱۸ در ۲۰ ، ۵ گرم کاهش وزن نسبت به مدل قبلی خود داشته که وزن این راکت را به حالت ایده‌آل خود رسانده،از طرف دیگر...
جزئیات راکت تنیس
 • No Sale

 • قیمت :990000 تومان